yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161002

每日死活精选

黑先 不入虎穴焉得虎子!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳入强烈!白2断,黑3一路尖绝妙!白4做眼顽强,黑5扳入,黑7打后形成劫杀是本题正解。