yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161008

每日死活精选

黑先 抓住棋型的要点 深入计算!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹是要点!白2立必然,黑3断后,黑5一路跳避免被白造劫巧妙!白6粘,黑7先挖是好次序,白8吃无奈,黑9打后再黑11双吃,白一命呜呼。