yikeweiqi
close
每日一型20161005

黑先 此局部黑棋如何整形?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1拐多弃一子是好棋!白2长必然,黑3愉快地先手点后,黑5靠,黑7贴下完封白棋,黑成功!