yikeweiqi
close
每日一型20161008

黑先 这里有非常常见的侵入白角手段

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点是常见的搜刮白角的好手!白2粘无奈,黑3先手爬过,白4扳下弃子是必要的次序,之后白6挡时,黑7先尖细腻,白8尖无奈,黑9先手吃,白10后手做活,黑棋成功两边都搜刮到了。