yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161015

每日死活精选

黑先 找到关键的第一手!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1一路夹是妙手!白2抵抗,黑3立冷静,白4提后,黑5挤入,白已无法避免被劫杀。