yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161018

每日死活精选

黑先 看似简单 但是却丝毫不能大意

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg黑5=Q19

黑1弯冷静!白2点,黑3再粘是次序,白4扳后,再白6打最强,黑7做劫顽强,形成劫活是本题正解。