yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161019

每日死活精选

黑先 目标很明确 在下方做出第二只眼

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1贴要点!白2一路打时 黑3一路跳绝妙!白4提,黑5扳,黑7立后简明做活。