yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161024

每日死活精选

黑先 白棋点中黑棋要害 黑棋该怎么办呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1小尖冷静!白2夹时,黑3扳是要点,白4挡企图净杀,黑5顽强扑入,形成劫活是本题正解。