yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161026

每日死活精选

黑先 避免被白做劫是关键

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1先立冷静!然后黑3拐后再黑5点是要点,白6粘,黑7做成聚杀之形净杀白棋。