yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161029

每日死活精选

黑先 杀棋的要点在哪里呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1先扳,然后和3一路托是杀棋的要点! 白4并时,黑5长必然,白6挡企图扩大眼位,黑7挖妙手一击致胜。