yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161030

每日死活精选

黑先 如果第一感就能找到要点的话 说明您的棋感非常出众!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg 黑3=N18

黑1夹是杀棋的要点!白2粘冷静,黑3扑后再黑5打,形成劫杀是本题正解。