yikeweiqi
close
每日一型20160508

黑先 黑棋只有一眼 想要做活必须吃掉白棋数子

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠绝妙!以下不管白如何抵抗,白4子都无法连回,请棋友们自行验证。